Return to contents    
Clothing of Gustav Adolf, from 1620, In:Ubiory v Polsce, Gutkovska-Rychlewska
Clothing of Gustav Adolf, from 1620, In:Ubiory v Polsce, Gutkovska-Rychlewska
Page back
Copyright Martina a Martin Hřibovi 2006